Opieka i wychowanie kota

08.08.2010
autor:  Agata Wieczorek
kategoria:  Opieka i wychowanie kota

Zwierzęta tak samo jak i ludzie są zdolne do odczuwania bólu i cierpienia, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie im właściwej opieki. Istotne jest abyśmy nie byli obojętni na cierpienie i krzywdę zwierząt.

W Polsce ich prawa reguluje Ustawa o ochronie praw zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.). Poniżej zostaną przytoczone jedynie fragmenty tej ustawy mogące mieć istotne znaczenie dla właścicieli i miłośników kotów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1
1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę[...]
3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Art. 4
2) humanitarnym traktowaniu zwierząt – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę,
3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia – rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia [...]

Art. 6
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu [...]
4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn[...]
7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć [...] 9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji [...]
11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje [...]

Rozdział drugi
Zwierzęta domowe
Art. 9
1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody [...]

Europejska konwencja o ochronie praw zwierząt

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Pod pojęciem zwierzęcia domowego rozumie się każde zwierzę, hodowlane lub przeznaczone do hodowli przez człowieka, zwłaszcza w domu, dla jego rozrywki i towarzystwa [...]

Rozdział 2
Podstawowe postanowienia w sprawie posiadania zwierząt domowych
Art. 3 Główne zasady dobrostanu zwierząt
2. Nikomu nie wolno porzucić zwierzęcia domowego [...]
Art. 5 Rozmnażanie
Każdy, kto wybiera zwierze do reprodukcji, musi brać pod uwagę cechy anatomiczne, fizjologiczne i charakterologiczne, które mogłyby zagrozić zdrowiu potomstwa lub samicy [...]
Art. 10 Zabiegi chirurgiczne
1. Zabiegi chirurgiczne, mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia domowego lub wykonywane w innych , nieleczniczych celach, muszą być zakazane, zwłaszcza zaś:
a) usunięcie strun głosowych
b) usunięcie pazurów i zębów [...]
Art.11 Pozbawienie życia
1. Uśmiercenia zwierzęcia może dokonać tylko lekarz weterynarii [...] z wyjątkiem nagłych wypadków mających na celu mających na celu zakończenie cierpień zwierzęcia [...] Wybrana metoda, z wyjątkiem nagłych wypadków, musi polegać na:
a) spowodowaniu bezpośredniej utraty przytomności, a następnie śmierci lub
b) wprowadzeniu w stan głębokiego znieczulenia ogólnego, a następnie podjęciu działania, które w bezpieczny sposób spowoduje śmierć [...]


zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 0.0 (0 głosów)

Poprzedni Następny
Zobacz również
Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu